ViCare brugerbetingelser 

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Tyskland, som producent og licensgiver (herefter benævnt "Licensgiver") tillader dig som Bruger og Licenstager (herefter benævnt "Licenstager") at anvende ViCare App (herefter benævnt "app") i henhold til disse Slutkundebetingelser (herefter benævnt "Brugerbetingelser"). 

Indhold og anvendelsesområde

 1. Nærværende Brugerbetingelser indeholder Licenstagers tilladelse til at bruge Licensgivers app til Licensgivers varmesystem samt brugerbestemmelserne vedrørende de funktioner, som tilbydes i app’en. App’en kan anvendes som en del af betjeningen af Licenstagers Viessmann varmesystem. Brug af app’en kræver en Internet-forbindelse til varmesystemet. Yderligere tekniske krav, egnede varmesystemer og installationsbeskrivelse fremgår af produktlitteraturen her.  App’en kan installeres gratis. Brugen af app’en kræver registrering i henhold til disse betingelsers Art. 5 og samtykke vedrørende ViCare privatpolitik. Erklæringen kan indhentes her her.
 2. App’en indeholder det maskinsprog, som Licensgiver stiller til rådighed for den pågældende slutkundeanordning (eventuelt via en platform, såsom iTunes eller Google Play), og som Licenstager kan downloade og installere. 
 3. Medmindre andet er udtrykkeligt fastsat, gælder nærværende Brugerbetingelser både for forbrugere og erhvervsdrivende. Ved en forbruger menes enhver fysisk person, som indgår en retshandel til formål, der overvejende ligger uden for vedkommendes erhverv, forretning eller profession (German Civil Code, § 13). En erhvervsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne, der, når denne indgår en retshandel, handler i udførelsen af hans hverv, forretning eller profession (Civil Code, §14, stk.1).

Art. 2 Opdateringer

 1. Licensgiver stiller opdateringer til rådighed til app’en og via varmesystemet til firmware vedr.  kommunikationkomponenter, dvs. grænsefladen mellem licenstagers varmesystem og Internettet (herefter benævnt "Opdateringer"), der skal installeres for at garantere sikkerheden af app’en eller for at tage hensyn til ændringer i app’ens funktioner og tilpasse app’en til fremskridt i den tekniske udvikling. Licensgiver kan, efter eget skøn, ændre rækkevidden af app’ens funktion uden forudgående meddelelse, uden dog at begrænse app’ens funktionalitet betydeligt. Licensgiver skal orientere Licenstager om sådanne ændringer på forhånd. Licensgiver anbefaler, at opdateringer altid installeres hurtigst muligt. Hvis Licenstager ikke installere opdateringer, selv efter en påmindelse i app’en og til Licenstagers e-mail adresse, er Licensgiver berettiget til at opsige denne aftale og slette den tilknyttede brugerkonto.
 2. Licenstager er ikke berettiget til at få tilført opdateringer med henblik på at udvide systemets funktioner.
 3. Licenstager anerkender og accepterer, at Licensgiver kun opretholder den aktuelle app status. Ved udløbet af garantien i henhold til aftalen om køb af varmeanlægget eller eftermontering af systemet med en Internet-grænseflade, forbeholder Licensgiver sig ret til at annullere app‘en og opsige denne aftale.

Art. 3 Tildeling af brugsrettigheder, tilgængelighed 

 1. På registreringstidspunktet tildeler Licensgiver Licenstager (se art. 5 om registrerings-forpligtelser) ikke-eksklusive brugsrettigheder til den pågældende app. Brugsrettighederne gives til brug af app‘en i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser til individuelle formål i forbindelse med Viessmann produkter.
 2. Brugsrettighederne tildeles på følgende betingelser:
  - Licenstager anerkender Licensgivers forfatterskab og vil især ikke ændre eller fjerne angivelser af ophavsret; 
  - Licenstager vil ikke ændre og/eller dekompilere app’en (Licenstagers tilladelser indeholdt i §§ 69d og 69E i den tyske lov om ophavsret skal forblive upåvirket).
 3. Hvor Licensgiver tillader Licenstagers videregivelse af brugerrettigheder til tredjeparter, skal Licenstager sikre, at sådanne tredjeparter også anerkender og accepterer disse Brugerbetingelser og indtræder i alle deraf følgende rettigheder og forpligtelser.
 4. Nogle af funktionerne i App‘en kræver forbindelse til et system (“backend“) via Internettet, som tilhører Licensgiver. Viessmann garanterer gennemsnitligt 95% tilgængelighed årligt til app‘en. Vedligeholdelsesarbejde, som varsles mindst syv (7) dage i forvejen (højst fem timer/uge i gennemsnit årligt) medregnes ikke. Viessmann skal gøre sit yderste for at udføre vedligeholdelsesarbejde på tidspunkter, hvor app‘en kun sjældent bruges. 

Art. 4. Understøttede brugerenheder og understøttet hardware og software

 1. Licensgiver stiller app’en til rådighed for Licenstager i overensstemmelse med bestemmelserne på understøttede brugerenheder. Understøttede brugerenheder og disses minimumskrav er angivet i den gældende version af produktlitteraturen. 
 2. System- og softwarekrav, som er angivet af Licensgiver i den gældende version af produktlitteraturen til brug for app‘en, skal overholdes. Software-programmer og tjenester, som stilles til rådighed af tredjepartsproducenter, og som er beregnet til at fungere sammen med app’en, må kun anvendes efter godkendelse fra Licensgiver. Overholdelse af systemkravene påhviler alene Licenstager. Spørgsmål vedrørende interoperabilitet skal sendes til Licensgiver. 

Art. 5. Registrering

 1. Licenstager er forpligtet til at registrere sig for at opnå korrekt anvendelse af app‘en og til at oprette en brugerkonto. Korrekte og fuldstændige oplysninger om Licenstagers identitet, e-mailadresse og i givet fald klientnummer og andre brugerdata såsom installationplacering skal indlæses og ajourføres i tilfælde af ændringer. Desuden er Licenstager pligtig at underrette Licensgiver, hvis Licenstager ikke længere har ret til at bruge systemet (for eksempel i tilfælde af salg af hjemmet, hvor systemet fungerer under en ny ejer). Ethvert brud på denne forpligtelse berettiger Licensgiver til at udelukke Licenstager fra at anvende app‘en. 
 2. Licensgiver er berettiget til at blokere en brugerkonto, hvis der er tegn på, at bruger¬kontoen er blevet anvendt på en uautoriseret måde, og/eller hvis uautoriseret adgang til app’en, eller Licensgivers underliggende systemer er opnået eller forsøgt opnået fra brugerens konto ( "hacking"). I sådanne tilfælde skal Licensgiver underrette Licenstager via e-mail adressen i brugerens konto uden unødig forsinkelse og genaktivere adgang ved at oprette en ny brugerkonto, medmindre der er forhold, som tyder på, at Licenstager har forsøgt at få adgang til Licensgivers systemer uden bemyndigelse.
 3. Licensgiver har ret til ekstraordinært at opsige denne aftale uden varsel og slette brugerens konto, hvis Licensgivers programmeringssprog (“backend“) er ude af stand til vedvarende at oprette forbindelse til Licenstagers system (i mere end 6 måneder), uden at licensgiver er skyld heri, og licenstager er blevet orienteret herom via e-mail til den opgivne e-mail adresse og via app’en, uden at nogen som helst afhjælpning har fundet sted inden for otte uger efter en sådan underretning.

Art. 6 Garanti

 1. Licenstager er ansvarlig for konfigurationen af app‘en i overensstemmelse med det gældende materiale, som ledsager Viessmann varmeanlæg. Hvis Licenstager er en virksomhed, skal § 377 i den tyske handelslov også gælde med hensyn til garantien.  
 2. Funktionerne, som er tilgængelige via app’en, anses for ikke at være behæftet med væsentlige fejl, hvis de opfylder de funktioner, der er inkluderet i den aktuelt gældende produktlitteratur, eller som er blevet aftalt separat. Licensgiver garanterer ikke, at funktionerne i app‘en svarer til Licenstagers behov.
 3. Det er en forudsætning for funktionelle defekter vedrørende app’en, at defekten kan reproduceres. Licenstager skal beskrive sådanne fejl tilstrækkeligt. Hvis app‘en, som er stillet til rådighed af Licensgiver, er defekt, skal Licensgiver afhjælpe manglen inden for en passende periode ved at reparere app’en, såfremt omkostningen til en sådan reparation er rimelig. Hvis reparationen mislykkes, er Licenstager berettiget til at hæve.
 4. Licenstager er forpligtiget til at hjælpe Licensgiver med at identificere fejlen, i det omfang det findes rimeligt, for eksempel ved udskrifter, screenshots eller fejlbeskrivelser.
 5. Forekomst af force majeure (herunder strejker, lockout og lignende hændelser, for så vidt disse ikke er forudsigelige, er alvorlige og ikke er Licensgivers fejl), som gør det betydeligt mere vanskeligt eller umuligt for Licensgiver at levere tjenesten, berettiger Licensgiver til at udskyde opfyldelsen af sine forpligtelser, indtil forhindringerne er overstået, samt til en indkøringsperiode af passende længde. 

Art. 7 Hæftelse

 1. Licensgiver hæfter ubegrænset, hvis en skade er forårsaget forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed af Licensgiver eller dennes lovlige repræsentant. Licensgiver er ligeledes ubegrænset erstatningsansvarlig i tilfælde af skader på liv, legeme eller helbred. Desuden er Licensgiver ansvarlig for garanterede funktioner i app‘en og ansvarlig lovmæssigt i over-ensstemmelse med ufravigelige love, især vedrørende produktansvar og produktsikkerhed.
 2. Desuden er Licensgiver ansvarlig i tilfælde af simpel uagtsom misligholdelse af sådanne forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør korrekt opfyldelse af aftalen, og hvis opfyldelse aftalepartnerne kan påberåbe sig ( "væsentlige forpligtelser"). Dette ansvar vil dog kun svare til det niveau af skader, der typisk kan forudses på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. I andre tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter Licensgiver ikke. 
 3. Licensgiver er ikke ansvarlig for tab, der skyldes forkert konfiguration, som Licensgiver ikke er ansvarlig for, eller som skyldes brug af enheder, der ikke opfylder systemkravene. 
 4. Licensgiver er ikke ansvarlig for meromkostninger i forbindelse med brugen af app‘en (især for omkostningerne ved dataoverførsel via mobilkommunikation, herunder dataroaming). En sådan ansvarsfraskrivelse er ikke gældende, hvis Licensgiver har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

Art. 8 Ekstraordinær hæveret 

Licensgiver er berettiget til at opsige denne licensaftale, hvis dette er rimeligt, især i forbindelse med væsentlig misligholdelse af disse Brugerbetingelser eller ophavsrettigher relateret til App’en. 

Art. 9 Gyldighed og værneting

 1. Skulle enkelte bestemmelser i disse Brugerbetingelser være eller være blevet virknings-løse, skal de erstattes af bestemmelser, som ligger tættest muligt op ad den virkningsløse bestemmelses økonomiske hensigt. Skulle en bestemmelse i Brugerbestemmelserne være eller blive virkningsløse, skal de resterende bestemmelser i disse Brugerbetingelser eller denne aftale som helhed forblive upåvirket.
 2. Disse Brugerbetingelser kan ændres eller suppleres efter Licensgivers skøn, i den udstrækning dette er rimeligt over for Licenstager. I et sådant tilfælde skal registrerede licenstagere orienteres skriftligt (f.eks. til en e-mailadresse opgivet af Licenstager eller gennem produktets informationssystem) mindst 6 ugers forud for ændringens ikrafttræden. De ændrede eller supplerede Brugerbetingelser skal gælde, efter at Licensgiver særskilt har orienteret Licenstager om konsekvenserne af hans eventuelle tavshed, medmindre Licenstager har indsigelser herimod, før den dato hvor disse ændringer træder i kraft. Hvis Licenstager har indsigelser, kan Licensgiver opsige denne aftale med én måneds varsel efter meddelelse om indsigelsen.
 3. Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med Tysk lovgivning. De obligatoriske gældende beskyttelsesregler i Licenstagers bopælsland berøres ikke, hvis Licenstager er forbruger og bosat i EU. Såfremt Licenstager er en virksomhed, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret, skal værnetinget skal være Frankfurt am Main, Tyskland.
ViCareVitotrolPlus-TOU_DK_da Version 1.0 (2017-01-24)