Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Betingelser for vores serviceaftaler

På denne side finder du gældende servicebetingelserne for både Basic og Comfort+24.

Servicebetingelser for Comfort+24

Serviceaftalen Comfort+24 gælder kun varmepumper med opkobling i ViCare/ViGuide, samt varmepumpens ydelse skal være < 21 kW.

Aftalen omfatter:

 • Årlig lovpligtig service
 • 10 års komponent garanti/reservedele inde/udedel (aftalen skal tegnes indenfor 24 måneder efter opstart af varmepumpen)
 • Frie tilkald ved driftsstop
 • Fri teknisk support

Aftalen omfatter ikke:

 • Væske, kølemiddel for efterfyldning af anlægget
 • Udbedring af jord kredsens eventuelle utætheder/tæringer samt fejl og utætheder i rørinstallation
 • Serviceudkald udenfor normal arbejdstid                                    
 • Fejl i den faste elektriske installation
 • Betjeningsfejl på styring/eller tilhørende komponenter
 • Forbrugsmaterialer  
 • Merforbrug af el ved opståede driftsstop som ikke kan udføres samme dag

Afhjælpning af anmeldte fejl

Afhjælpning af fejl på produktet foregår i tidsrummet:

Mandag 08.00 - 16.30

Tirsdag - Torsdag 08.00 - 16.00

Fredag 08.00 - 15.00

Teknisk support ved akutte driftsstop:

1 Oktober - 30 April 08.00 - 20.00

1 Maj - 30 September 08.00 - 18.00

Ikke indbefattet i servicekontrakten er afhjælpning af skader,   gælder for skader forårsaget af følgende:

Fejlagtig betjening af anlægget som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen, skader på grund af uagtsomhed, stop på grund af forkert indstillede eller defekte tidsure og termostater, eller andre indgreb fra tredjepart.

Garanti og forsinkelse

Kunden skal efter samråd med Viessmann give den nødvendige tid til at foretage de udbedringer, som efter Viessmanns rimelige skøn synes påkrævet. I modsat fald er Viessmann løst fra sin garantiforpligtelse. Garantiforpligtelsen bortfalder endvidere, dersom kunden har forsøgt at lade manglen afhjulpet af andre end Viessmanns dermed bemyndigede. Kun i tilfælde, hvor der foreligger overhængende fare for driftssikkerheden, hvilket omgående skal meddeles Viessmann, eller hvis Viessmann er forsinket med afhjælpning af manglen, har kunden ret til selv eller ved tredjepart at lade manglen afhjælpe og af Viessmann forlange en rimelig godtgørelse for de afholdte udgifter. Yderligere krav fra kundens side, specielt krav om erstatning for skader, som ikke er opstået på selve leverings genstanden, er udelukket, medmindre der foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Viessmann eller en af dets ledende medarbejdere.

Såfremt Viessmann ikke opfylder sin forpligtelse til udbedringer senest 30 dage efter anmodning og påmindelse, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Yderligere krav, specielt om skadeserstatning for forsinkelse og misligholdelse, er udelukket.

Betalingsbetingelser

Prisen for serviceaftalen afregnes månedligt. Prisen justeres én gang om året med de i perioden indtrufne prisstigninger. Viessmann forbeholder sig retten til at sætte sagsomkostninger på fakturaer, såfremt mailadressen ikke opgives/haves.

  Viessmann serviceaftale

Oprettelsen af en Viessmann serviceaftale er betinget af at produktet er installeret i henhold til Viessmann til enhver tid gældende installationsvejledning. Aftalen kan ikke oprettes på fejlbehæftede produkter, i de tilfælde vil kunden altid blive opkrævet særskilt ved første servicebesøg.  

Viessmann serviceaftaler er gældende fra opstarts besøget indtil næste servicebesøg udføres, kontrakten kan frit opsiges ved skriftlig at fremsende en opsigelse til Viessmann Danmark A/S. Opsigelsen er løbende måned plus 30 dage. Såfremt serviceaftalen opsiges, afregnes kunden for udført årlig service efter gældende takst, samt periode for frie tilkald. Det er kundens ansvar at fremsende alle nødvendige informationer, ejerforhold, adresse, hvorpå produktet er installeret.    

Det er en forudsætning for Comfort+24-serviceaftalen, at produktet er købt af Viessmann Danmark.

Forgæves kørsel

Viessmann forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr ved forgæves kørsel såfremt der ikke er fri eller uhindret adgang til produkt, ude som inde, vi forbeholder os retten til at opkræve kørselsgebyr for forgæves kørsel såfremt kunden ikke er hjemme.

Tillægsaftaler og tilføjelser til denne kontrakt er kun gyldig i skriftlig form.

Opfyldelsessted og værneting

Opfyldelsessted for alle forpligtelser i denne kontakt og værneting er sælgerens, Viessmann A/S, Guldalderen 2, 2640 Hedehusene.

De skriftlige meddelelser, som kontraktens betingelser indeholder for servicearbejde, skal sendes direkte til Viessmann A/S, Guldalderen 2, 2640 Hedehusene. Meddelelser afgivet til montøren har ingen gyldighed.

Ydelser og betingelser for Basic-serviceaftalen

Serviceaftalen Basic gælder for varmepumper < 118 kW.

Ydelser

Firmaet yder eftersyn efter følgende arbejde:

Eftersyn

Arbejde, der udføres ved eftersyn på Viessmann varmepumpe omfatter følgende serviceydelser:
Gennemgang af det enkelte produkts påkrævede servicepunkter jf. produktets vejledning Udfyldelse af rapport, således produkter med lovpligtigt eftersynskrav kan dokumenteres overholdt
Kontrol af frostsikkerheden på jordslanger (vand-brineanlæg – efterfyldning max 3 L)
Kontrol af sikkerhedsudstyr
Kontrol af samlinger
Funktionsafprøvning af styring samt kontrol af følere
Ekspansionsbeholder(e) & snavssamler kontrolleres under forudsætning af der er monteret servicehaner

Aftalen omfatter ikke:

Reservedele, væske, kølemiddel for efterfyldning af anlægget Udskiftning af defekte dele (reservedele og arbejdsløn)
Udbedring af jordkredsens eventuelle utætheder/tæringer samt fejl og utætheder i rørinstallation
Serviceudkald.
Fejl i den faste elektriske installation
Fejl i kompressormodul

Tidsforbruget ved udskiftning eller udbedring af sliddele leveret af Viessmann under eftersynet i kontraktperioden faktureres ikke.

Afhjælpning af anmeldte fejl

Ved afhjælpning af fejl forbeholder vi os ret til, når der foreligger rimelige tidsmellemrum, at det næstfølgende serviceeftersyn udføres samtidigt. Ved et servicebesøg i kontraktperioden vil serviceeftersynet fortrinsvis udføres i sommerhalvåret. Er der aftalt mere end et årligt servicebesøg i kontraktperioden, følger det ene besøg middelbart før eller i begyndelsen af fyringssæsonen.

Ikke indbefattet i servicekontrakten er afhjælpning af skader, gælder for skader forårsaget af følgende: Fejlagtig betjening af anlægget som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen, skader på grund af uagtsomhed, stop på grund af forkert indstillede eller defekte tidsure og termostater, eller andre indgreb fra tredjepart.

Garanti og forsinkelse

Kunden skal efter samråd med Viessmann give den nødvendige tid til at foretage de udbedringer, som efter Viessmanns rimelige skøn synes påkrævet. I modsat fald er Viessmann løst fra sin garantiforpligtelse. Garantiforpligtelsen bortfalder endvidere, dersom kunden har forsøgt at lade manglen afhjælpe af andre end Viessmanns dermed bemyndigede. Kun i tilfælde, hvor der foreligger overhængende fare for driftssikkerheden, hvilket omgående skal meddeles Viessmann, eller hvis Viessmann er forsinket med afhjælpning af manglen, har kunden ret til selv eller ved tredjepart at lade manglen afhjælpe og af Viessmann forlange en rimelig godtgørelse for de afholdte udgifter. Yderligere krav fra kundens side, specielt krav om erstatning for skader, som ikke er opstået på selve leveringsgenstanden, er udelukket, medmindre der foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Viessmann eller en af dets ledende medarbejdere.

Såfremt Viessmann ikke opfylder sin forpligtelse til udbedringer senest 30 dage efter anmodning og påmindelse, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Yderligere krav, specielt om skadeserstatning for forsinkelse og misligholdelse, er udelukket.

Betalingsbetingelser

Prisen for serviceaftalen beregnes efter servicebesøg, og beløbet bedes indbetalt netto kontant straks efter modtagelsen af fakturaen.  

Prisen justeres én gang om året med de i perioden indtrufne prisstigninger.  

Viessmann standard serviceaftale er gældende fra service besøget indtil næste servicebesøg udføres og faktureres, kontrakten kan frit opsiges ved skriftlig at fremsende en opsigelse til Viessmann Danmark A/S. Basis service aftale på månedsbetaling vil ved opsigelse blive opkrævet udført service efter gældende pris. Det er kundens ansvar at fremsende alle nødvendige informationer, ejerforhold, adresse hvorpå produktet er installeret.

Tillægsaftaler og tilføjelser til denne kontrakt er kun gyldig i skriftlig form.

Forgæves kørsel

Viessmann forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr ved forgæves kørsel såfremt der ikke er fri eller uhindret adgang til produkt, ude som inde, vi forbeholder os retten til at opkræve kørselsgebyr for forgæves kørsel såfremt kunden ikke er hjemme.

Tillægsaftaler og tilføjelser til denne kontrakt er kun gyldig i skriftlig form.

Opfyldelsessted og værneting

Opfyldelsessted for alle forpligtelser i denne kontakt og værneting er sælgerens hjemting Viessmann A/S, Guldalderen 2, 2640 Hedehusene.

De skriftlige meddelelser, som kontraktens betingelser indeholder for servicearbejde, skal sendes direkte til Viessmann A/S, Guldalderen 2, 2640 Hedehusene. Meddelelser afgivet til montøren har ingen gyldighed.