Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Vilkår for brug

Dette websted, herunder eventuelle underwebsteder, der er tilgængelige via webstedet (herefter samlet kaldet "webstedet"), drives af Carrier Global Corporation, dennes datterselskaber, koncernselskaber og/eller tilsvarende juridiske enheder (herefter samlet kaldet "Carrier"). Carrier tilbyder dig og den juridiske enhed, du er bemyndiget til at repræsentere (herefter omtalt som "du", "dig", "din", "dit" eller "dine"), dette websted som et middel til at give dig onlineadgang til information om Carrier og dennes produkter, tjenesteydelser og muligheder. Din adgang til og brug af webstedet er underlagt disse vilkår for anvendelse. VED AT ANVENDE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DEM, MÅ DU IKKE ANVENDE WEBSTEDET.

1. Begrænset licens

I henhold til de heri fastlagte vilkår for anvendelse og alle relevante lokale love og bestemmelser tildeler Carrier dig hermed en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, personlig, begrænset ret til at tilgå, anvende og få vist dette websted og dertil forbundne materialer og/eller til at skaffe dig viden om Carriers produkter, tjenesteydelser og muligheder. Denne tilladelse indebærer ingen overdragelse af ejendomsretten til webstedet eller til materialer indeholdt herpå og er omfattet af følgende begrænsninger: (1) Du skal på alle eksemplarer af webstedet og materialer bevare alle ophavsretsmeddelelser og meddelelser om andre (ejendoms)rettigheder, og (2) du må ikke foretage nogen form for ændringer i webstedet eller materialer eller gengive eller offentligt fremvise, præsentere eller distribuere eller på anden vis anvende webstedet og materialerne til noget offentligt formål, undtagen som i øvrigt udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår. Carrier fremsætter hverken garantier eller udsagn om, at din brug af materialer, der er tilgængelige via dette websted, ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjeparter uden forbindelse til Carrier.  

2. Forbehold for rettigheder og ejerskab

Varemærker, logoer og servicemærker, der fremgår af dette websted, er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende Carrier, dennes licensgivere eller indholdsleverandører eller andre tredjeparter. Alle disse varemærker, logoer og servicemærker tilhører deres respektive ejere. Intet på dette websted skal fortolkes som en tildeling, hverken underforstået, efter antagelse eller på anden vis, af nogen licens eller ret til at anvende noget varemærke, logo eller servicemærke, der fremgår af webstedet, uden ejerens forudgående skriftlige tilladelse, undtagen som det i øvrigt fremgår af disse vilkår. Carrier forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt overdrages, til webstedet og dets indhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

De oplysninger, der præsenteres på dette websted, tilbydes udelukkende i informativt øjemed, og som de er og forefindes, og du bør ikke alene henholde dig til eller benytte disse oplysninger som dit eneste grundlag for beslutninger uden at gøre dig bekendt med primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere opdaterede informationskilder. Selv om Carrier gør en stor indsats for at sikre, at oplysningerne på dette websted er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, fremsætter Carrier hverken nogen form for garantier eller udsagn angående webstedet og dets indhold. Enhver tillid, du knytter til materialet på dette websted, sker på egen risiko. Webstedet kan indeholde historiske oplysninger. Historiske oplysninger er ikke nødvendigvis opdaterede og stilles udelukkende til rådighed som reference.

4. Ændringer

Carrier kan fra tid til anden ændre disse vilkår. Ændringerne vil ikke have tilbagevirkende kraft, og forholdet mellem Carrier og dig vil altid være underlagt den nyeste version af disse vilkår for anvendelse, som altid vil være tilgængelige på webstedet. Carrier vil forsøge at give dig besked om væsentlige ændringer, f.eks. via en servicenotifikation på webstedet. Ved fortsat at anvende webstedet udtrykker du din accept af enhver ændring af vilkårene. Du bør med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår for anvendelse.

5. Begrænsninger på brugen af webstedet

Når du tilgår og anvender dette websted, må du ikke:

 1. anvende nogen/noget enhed, program, algoritme eller metode eller tilsvarende eller lignende manuel proces til at tilgå, skaffe, kopiere eller overvåge nogen del af webstedet eller noget indhold eller på nogen måde gengive eller omgå webstedets eller noget indholds navigationsstruktur eller præsentationen heraf til at skaffe dig eller forsøge at skaffe dig nogen materialer, dokumenter eller oplysninger på nogen måde, som ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem webstedet

 2. forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af eller funktion på webstedet eller noget andet system eller netværk, der er forbundet til webstedet, eller til nogen Carrier-server eller til nogen af de tjenester, der tilbydes på eller via webstedet ved hjælp af hacking. adgangskode-"mining" eller nogen anden uretmæssig eller ulovlig metode

 3. undersøge, scanne eller teste for sårbarheder på webstedet eller noget netværk, der er forbundet til webstedet, eller gennembryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltningerne på webstedet eller noget netværk, der er forbundet til webstedet

 4. identificere eller spore (eller gøre forsøg herpå) nogen information om nogen anden bruger af eller gæst på webstedet eller nogen anden kunde hos Carrier, herunder Carrier-konti, der ikke er ejet af dig, tilbage til sin kilde eller udnytte webstedet eller nogen anden tjeneste eller oplysning, der stilles til rådighed eller tilbydes af eller via webstedet, på nogen måde, hvor formålet er at afsløre nogen oplysning, herunder, men ikke begrænset til personoplysninger eller personlige data eller informationer ud over dine egne oplysninger i den udstrækning, webstedet giver dig mulighed herfor. Du indvilger i, at du ikke vil foretage dig nogen handling, som vil medføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af webstedets infrastruktur eller Carriers systemer eller netværk eller noget system eller netværk, der er forbundet til webstedet eller til Carrier

 5. anvende nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre webstedets tiltænkte funktionsmåde eller nogen transaktion, der foretages på webstedet, eller nogen anden persons brug af webstedet

 6. forfalske headers eller på anden måde manipulere identifikatorer med henblik på at tilsløre oprindelsen af nogen besked eller transmission, som du sender til Carrier på eller via webstedet eller nogen tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet  

 7. foregive, at du er eller repræsenterer andre, eller udgive dig for at være en anden fysisk eller juridisk person

 8. anvende webstedet eller noget indhold til noget andet formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår for anvendelse, eller anmode om udførelse af nogen ulovlig handling eller anden aktivitet, som krænker Carriers eller andres rettigheder

 9. anvende kontaktoplysninger, der fremgår af webstedet, til uautoriserede formål, herunder marketing

 10. anvende nogen hardware eller software, der har til formål at beskadige eller forstyrre (eller forsøge herpå) webstedets tilsigtede funktionsmåde, eller til i det skjulte at aflure eller opfange noget system eller nogen data eller personoplysninger fra webstedet

 11. afbryde eller forsøge at afbryde webstedets drift på nogen måde.  

Carrier forbeholder sig retten til når som helst og frit efter eget skøn og uden varsel at begrænse eller afbryde din adgang til eller brug af webstedet. Afbrydelse af din adgang eller brug vil ikke ophæve eller påvirke nogen anden rettighed eller noget andet retsmiddel, som Carrier måtte være berettiget til i henhold til loven eller billighedsretten.

6. Materialer indsendt af brugere

Du anerkender, at du er ansvarlig for det materiale, du måtte indsende via webstedet, herunder dets lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret. Du må ikke uploade, distribuere eller på anden måde offentliggøre materiale gennem dette websted, hvis materialet:

 1. er fortroligt, privat, falsk, svigagtigt, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, truende, fornærmende eller ulovligt eller krænker nogens privatliv, publikationsret, intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden vis er anstødeligt  

 2. kan udgøre eller tilskynde til en forbrydelse, krænke nogens rettigheder eller på anden vis medføre erstatningsansvar eller udgøre eller medføre et lovbrud  

 3. kan indeholde softwarevira, politiske kampagnematerialer, kædebreve, masseudsendelser eller nogen form for spam.  

Hvis du indsender materiale, giver du dermed, medmindre vi angiver andet, Carrier en ubegrænset, ikke-eksklusiv, royalty-fri, uophørlig, uigenkaldelig ret, som kan gives i underlicens, til at anvende, gengive, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, fremstille derivate produkter af, distribuere og fremvise dette materiale over hele verden i ethvert medie. Du indvilger endvidere i, at Carrier frit kan anvende enhver idé og knowhow og ethvert koncept, som du eller personer, der handler på dine vegne, indsender til Carrier. Du giver Carrier ret til at anvende det navn, du indsender i forbindelse med materialet, hvis de ønsker at gøre det.  

Nogle funktioner, der måtte være tilgængelige på dette websted, kræver registrering og/eller brug af en adgangskode. Du er ansvarlige for at beskytte din adgangskode. Du indvilger i, at du er ansvarlig for samtlige fremsatte udsagn samt handlinger og udeladelser, der indtræffer under anvendelse af din adgangskode. Hvis du har den mindste mistanke om eller bliver opmærksom på, at du har mistet din adgangskode, eller at den er blevet stjålet eller anvendt uretmæssigt, skal du øjeblikkeligt meddele dette til Carrier.  

7. Hyperlinks og tredjepartswebsteder

Visse links til websteder, der findes på dette websted, linker til websteder, som ikke er under Carriers kontrol. Carrier stiller udelukkende disse eksterne links til rådighed som en bekvemmelighed for dig, og det faktum, at disse links stilles til rådighed, er ikke et udtryk for Carriers anbefaling af webstedet eller af noget/nogen af indholdet, produkterne eller tjenesterne, der findes eller tilbydes på webstedet. Følgelig fremsætter Carrier hverken nogen form for garantier eller udsagn af nogen art angående tilgængeligheden af eller indholdet, herunder sublinks, på disse websteder.

Når du registrerer dig hos eller bestiller eller køber produkter eller tjenesteydelser fra en tredjepart, til hvis websted der linkes fra dette websted, indgår du en aftale med den pågældende tredjepart. I sådanne tilfælde bør du læse og forstå de vilkår og betingelser og den persondatapolitik og cookiepolitik, som den pågældende tredjepart har offentliggjort, før du registrerer dig eller foretager en bestilling eller et køb. Undtagen i den udstrækning, det udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, finder den aftale, som Carrier har defineret i disse vilkår, ikke anvendelse i sådanne tilfælde. Carrier lægger vægt på at linke til virksomheder, som deler Carriers holdning til beskyttelse af personoplysninger. Men Carrier kan ikke kontrollere og kontrollerer ikke, hvordan disse tredjeparter anvender eller indsamler information eller driver virksomhed.

8. Fralæggelse af garanti og ansvarsbegrænsning

I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASIGER CARRIER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI AF ENHVER ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ENHVER GARANTI OM, AT MATERIALER PÅ WEBSTEDET ER FULDSTÆNDIGE, KORREKTE, NØJAGTIGE, EGNEDE ELLER PÅLIDELIGE, ELLER AT DE IKKE KRÆNKER NOGENS RETTIGHEDER, SAMT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER BASERES PÅ TIDLIGERE HANDLEMÅDER ELLER ERFARING, FOR, AT DER VIL VÆRE ADGANG TIL WEBSTEDET UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT WEBSTEDET VIL VÆRE SIKKERT, AT WEBSTEDET ELLER SERVEREN, DER GØR WEBSTEDET TILGÆNGELIGT, VIL VÆRE FRI FOR VIRA, ELLER AT INFORMATION PÅ WEBSTEDET VIL VÆRE FULDSTÆNDIG, NØJAGTIG ELLER OPDATERET.  

HVIS DU DOWNLOADER MATERIALER FRA DETTE WEBSTED, ER DET ALENE DIN BESLUTNING, OG DU GØR DET PÅ EGEN RISIKO. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER MISTEDE DATA, DER SKYLDES DOWNLOAD AF SÅDANNE MATERIALER.  

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT OPLYSNINGER, SOM DU SENDER ELLER MODTAGER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET, MÅSKE IKKE ER SIKRE OG KAN BLIVE OPSNAPPET AF UVEDKOMMENDE. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET SKER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT WEBSTEDET STILLES GRATIS TIL RÅDIGHED FOR DIG. I FORLÆNGELSE AF DENNE ANERKENDELSE OG ACCEPT ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT BÅDE CARRIER OG DENNES LEVERANDØRER OG LEVERANDØRER AF TREDJEPARTSINDHOLD I DEN VIDEST MULIGE UDSTRÆKNING, SOM ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN, FRALÆGGER SIG ANSVARET FOR ETHVERT DIREKTE OG INDIREKTE TAB (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MANGLENDE YDEEVNE, COMPUTERVIRA, FILKORRUPTION, KOMMUNIKATIONSFEJL, NETVÆRKS- OG SYSTEMFEJL, DRIFTSTAB SAMT UAUTORISERET ADGANG TIL OG TYVERI, ØDELÆGGELSE, ÆNDRING, TAB ELLER BRUG AF NOGEN OPTEGNELSE ELLER DATA), PØNALERSTATNINGER, FORHØJEDE ERSTATNINGER ELLER ERSTATNING FOR HÆNDELIGE SKADER, KONKRET DOKUMENTEREDE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, DER SKYLDES ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER KNYTTET TIL WEBSTEDET ELLER NOGET ANDET WEBSTED, DU BESØGER VIA ET LINK FRA DETTE WEBSTED, ELLER NOGEN HANDLING, SOM CARRIER FORETAGER SIG ELLER UNDLADER AT FORETAGE SIG SOM FØLGE AF MEDDELELSER, SOM DU SENDER TIL CARRIER, ELLER FORSINKELSE I ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE WEBSTEDET ELLER FOR NOGEN OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER, DER REKLAMERES FOR ELLER SKAFFES VIA WEBSTEDET, ELLER FOR FJERNELSE ELLER SLETNING AF MATERIALER, DER ER INDSENDT ELLER OFFENTLIGGJORT PÅ WEBSTEDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKYLDES BRUGEN AF WEBSTEDET, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, SELV OM CARRIER ELLER EN AF DENNES LEVERANDØRER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR ERSTATNINGSANSVAR.  

9. Skadesløsholdelse

Du indvilger i at skadesløsholde og holde Carrier, medlemmer af dennes direktion og bestyrelse, dennes aktionærer, medarbejdere, underleverandører, agenter, licensgivere, tjenesteydere og leverandører fri for enhver form for krav, tab, erstatningsansvar, erstatningskrav og udgifter (herunder advokatsalærer), som fremsættes over for Carrier af en tredjepart på grund af, som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet og indhold, som du indsender, og enhver overtrædelse af disse vilkår for anvendelse.  

Hvis du forårsager en teknisk forstyrrelse af webstedet eller af de systemer, der transmitterer webstedet til dig eller andre, indvilger du i at være ansvarlig for samtlige tab, erstatningsansvar, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, der skyldes forstyrrelsen. Carrier forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig eneforsvaret af og kontrollen med enhver sag, der i øvrigt er genstand for skadesløsholdelse af dig, og i sådanne tilfælde indvilger du i at samarbejde med Carrier om forsvaret af sagen.

10. Lovvalg og værneting

Dette websted vedligeholdes og kontrolleres af Carrier i delstaten Florida i Amerikas Forenede Stater (USA). Carrier fremsætter ingen form for udsagn om, at materialer på dette websted er egnede til eller tilgængelige for brug andre steder uden for USA, og det er forbudt at tilgå dette websted fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt. Hvis du tilgår dette websted fra steder uden for USA, er du ansvarlig for at overholde al lokal lovgivning. Indholdet på og brugen af dette websted er underlagt delstaten Floridas lovgivning. Principper eller regler vedrørende lovkonflikt har ingen retsvirkning  

Seneste opdatering: 25. marts 2020

  

Carrier etisk kodeks

Carrier - Speak Up program

For at vi kan leve op til vores værdier, er det vigtigt at få kendskab til mulige forseelser og at sætte en stopper for dem. Du har til enhver tid mulighed for at indberette uregelmæssig adfærd via vores whistleblowing-system, Carrier - Speak up program.