Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe?

Anmod om rådgivning nu

Har varmepumper et højt strømforbrug?

Det er en bekymring hos mange, hvor meget strøm en varmepumpe bruger, men selvom varmepumpen i sig selv bruger mere strøm end du er vant til med et gas- eller oliefyr, så vil det hurtigt tjene sig hjem igen, når huset og det varme vand skal opvarmes. Hvordan det kan lade sig gøre forklarer vi i denne artikel og giver dig samtidig nogle tips til, hvad du kan gøre for at nedbringe din elregning yderligere.

Hvor effektiv er en varmepumpe?

Med bekymringen for den øgede globale opvarmning, er der kommet et stigende pres på energiforbrugere om at reducere mængden af CO2, som ledes ud i atmosfæren hvert år. Selvom dette ansvar til dels ligger hos husejerne, så er det i sidste ende op til leverandørerne at producere mere miljøvenlige produkter, som kan bruges i hjem og virksomheder. 

Flere og flere begynder at kigge efter alternative varmekilder til deres hjem, det er her at varmepumper kommer ind i billedet. Deres popularitet er stigende i Danmark og det ser umiddelbart ud til, at de kommer til at overhale både gas- og oliefyr i fremtiden.

Varmepumper genererer ikke CO2, men de bruger dog el for at køre. I øjeblikket genererer elproduktionen rigtig mange drivhusgasser pga. afbrænding af fossile brændstoffer. Derfor skal elektriciteten, som din varmepumpe bruger, være baseret på solenergi eller vindenergi, for at køre fuldstændig på vedvarende energi. Det vil gøre din varmepumpe 100% vedvarende. I følge European Heat Pump Association bidrager varmepumper til en årlig reduktion på 916 millioner tons CO2 udledninger i EU.

Sammenlignet med dit gasfyr, som har en effektivitet på ca. 90%, kan en varmepumpe være over 300% effektiv, ved at producere 3 kW varme fra 1 kW el.

Nu hvor vi har fastlagt nogle af de primære fordele ved varmepumper og hvordan de kan påvirke dit klimaaftryk, så lad os kigge på den effekt en varmepumpe vil have på din elregning.

Effektiviteten af en varmepumpe måles via COP. Denne enhed måles ud fra mængden af energi, der kommer ind (i dette tilfælde el) og mængden af energi, der kommer ud. En varmepumpe, der har en COP på 3 kan skabe 3 kW varme fra hver 1 kW el.

Et gennemsnitligt hjem kræver omkring 12.000 kWh varme om året. Derfor vil en varmepumpe med en COP på 3 skulle bruge 4.000 kW el om året. Denne udregning vil afhænge af størrelsen på dit hjem, hvor godt isoleret det er og hvor meget varmt vand du bruger. Det vil også afhænge af din varmepumpes effektivitet. En varmepumpe med en COP på 4 vil bruge mindre el til at producere samme mængde varme.

Du kan minimere din varmepumpes strømforbrug og reducere din elregning ved at kombinere varmepumper med solceller.

Hvordan reducerer man elregningen med en varmepumpe?

Selvom dine energiomkostninger vil dale, hvis du skifter til en varmepumpe, vil du se en stigning i din elregning. Der er heldigvis nogle måder hvorpå, du kan minimere din varmepumpes energiforbrug og reducere din elregning.

For det første, undgå at ændre de faste temperaturer. Hyppige temperaturskift afhængigt af hvor koldt eller varmt du har det, vil resultere i at din varmepumpe bruger mere energi. Den bruger mindre energi, når den opretholder den samme temperatur. Sæt termostaten til en bestemt temperatur og lad være med at ændre den. Det er værd at nævne, at hvis du blot skruer din termostat en grad ned, så vil du kunne resultere i en reduktion på 2,5% på din elregning. Du kan fx. ændre temperaturen fra 21 grader til 20 grader.

For det andet, tjek fremløbstemperaturen. Hvis denne er for højt sat vil din varmepumpe bruge mere energi på at opvarme vandet til den korrekte temperatur. Du kan reducere fremløbstemperaturen til 40 grader eller lavere. Det vil være nok til at varme dit hjem effektivt. Hvis din varmepumpe ikke vedligeholdes kan det resultere i en stigning på op til 25% på din elregning. Blokerede og beskidte filtre reducerer mængden af luft, som kan passere igennem systemet og kan risikere at skade ydelsen. Det er også en god idé at tjekke ventilatoren regelmæssigt for at sikre, at der ikke er snavs, såsom blade, der sidder fast i den. Din varmepumpe bør serviceres årligt.

For det tredje, varmepumper kan kombineres med solceller. Ved at bruge el, som er produceret på stedet, kan du reducere din elregning og samtidig mindske dit klimaaftryk. Du vil umiddelbart kunne reducere driftsomkostningerne på din varmepumpe med op til 40% ved brug af solceller. Selvom det kræver en investering at få installeret solceller, så vil du højst sandsynligt have tjent dem hjem igen i løbet af få år.

Hvis du vil reducere dit energiforbrug er der andre ting, du kan gøre, som ikke nødvendigvis involverer din varmepumpe.

Du kan fx. skifte dine elpærer til energibesparende varianter. De holder længere og gør at du kan spare penge hvert år. Derudover kan du også sørge for at din opvasker og vaskemaskine er fyldt før du sætter dem i gang - det er bedre at vaske en fuld omgang end flere små omgange.

Hvad påvirker en varmepumpes strømforbrug?

Afhængigt af varmekilden har en varmepumpe brug for ca. 20-25 % elektricitet som drivkraft for at generere varme fra luft, jord eller vand. Det betyder, at der skal bruges ca. to kilowatttimer (kWh) strøm til at producere ti kilowatttimer anvendelig varme. Det årlige forbrug af en varmepumpe afhænger af forskellige påvirkningsfaktorer. Blandt de vigtigste er:

Den varmekilde, som et varmepumpesystem kan trække på, har indflydelse på de påløbne eludgifter. Som en generel regel gælder følgende: En luft til vand varmepumpe har et højere strømforbrug end en jordvarmepumpe. Det skyldes, at jord og vand afgiver varme relativt jævnt hele året. Temperaturen i den omgivende luft svinger mere. Der er brug for mere energi for at opfylde varmebehovet, især i vintermånederne. På den anden side kan luftvarmepumper installeres næsten overalt, kræver ingen officiel godkendelse og er billigere i anskaffelse og installation. Det skyldes, at der hverken skal bores eller graves for at genvinde varmen. 

Sæsonpræstationsfaktoren (SPF) er nødvendig for at beregne en varmepumpes strømforbrug i grove træk. Den sætter den producerede varmeenergi i forhold til den anvendte elektriske energi. Med en sæsonpræstationsfaktor på fire producerer varmepumpen f.eks. fire kWh varmeenergi ud fra en kWh elektricitet. Følgelig er varmepumpen mere effektiv og energibesparende, jo højere SPF, desto mere effektiv og energibesparende er den. 

Bemærk venligst: Den beregnede sæsonbestemte ydeevnefaktor er et teoretisk tal. Beregningen er baseret på standardværdier som f.eks. rumtemperatur, varmt brugsvandsforbrug, klimazoner og ventilationsvaner. I praksis kan SPF'en afvige fra den teoretisk bestemte værdi.  

For varmepumper kan der ud over sæsonpræstationsfaktoren også angives en præstationskoefficient (COP). Denne repræsenterer også forholdet mellem den tilførte og den tabte energi. COP er dog kun gældende for et bestemt tidspunkt, f.eks. for en lufttemperatur på 15 grader Celsius og en fremløbstemperatur på 35 grader Celsius. Det betyder, at det kun er et øjebliksbillede.

Ud over den sæsonbestemte ydeevne og varmekilden er det individuelle varmebehov en afgørende faktor for varmepumpens strømforbrug. Hvor stort varmebehovet er, afhænger af beboernes individuelle brugeradfærd og bygningens energimæssige tilstand. Ældre bygninger, der ikke er blevet moderniseret, har f.eks. et højere varmebehov end velisolerede nye bygninger. Sidst, men ikke mindst, gør det en forskel, om varmepumpen kun anvendes til rumopvarmning eller også til opvarmning af varmt brugsvand. Det er derfor ikke muligt at komme med en generel udtalelse.

Beregning af en varmepumpes strømforbrug

Der er tre variabler, der er nødvendige for at bestemme varmepumpens strømforbrug: varmeeffekt, sæsonbestemt ydeevne og drifts- eller opvarmningstimer. Beregningen foretages med følgende formel:

Varmepumpens strømforbrug = varmeydelse/SPF x driftstimer

Eksempel på beregning: Hvis en jordvarmepumpe med 10 kilowatt og en SPF på 4,0 kører i 2000 timer om året, kræver den 5000 kilowatttimer (10 / 4,0 x 2000 = 5000 kWh).

Hvis anlægsejerne ønsker at beregne de årlige eludgifter, kan de gange den samlede sum med kilowattprisen:

El-omkostninger for varmepumpen = strømforbrug x pris pr. kWh

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?

El fra varmepumper kan reducere omkostningerne

Selv om de særlige tariffer ikke reducerer varmepumpens elforbrug, er det stadig muligt at spare på omkostningerne. Det skyldes, at leverandørerne med varmepumpeelektricitet har ret til midlertidigt at afbryde elforsyningen i perioder med spidsbelastning. Dette giver mulighed for bedre styring af belastningen. Til gengæld er varmepumpetarifferne billigere. Men for at få gavn af disse tariffer skal der installeres en separat elmåler, så husholdningsel og varmepumpeelektricitet kan faktureres separat. 

Varmepumpeelektricitet adskiller sig ikke karakteristisk og kvalitativt fra traditionel elektricitet. For anlægsejerne er kun to faktorer vigtige - prisen og oprindelsen. Mange leverandører tilbyder nu varmepumpeel. Nogle af dem har også tariffer for grøn el i deres sortiment. Det er altid tilrådeligt at sammenligne tarifferne, inden der indgås en kontrakt. Når systemejerne har fundet den bedste varmepumpetarif for dem, kan de skifte tarif som normalt under hensyntagen til de almindelige opsigelsesfrister. Processen kan håndteres på nøjagtig samme måde som med traditionel elektricitet.

Hvad betyder spærretider for varmepumper?

Hvis elforsyningsvirksomhederne (EVU) afbryder anlægget fra nettet, kaldes dette for en spærretid eller power-OFF for varmepumpen. Et eldrevet varmepumpeopvarmningssystem kan ikke fungere i dette tidsrum. Bufferbeholdere kan dog sikre forsyningen af varmeenergi og varmt brugsvand. Systemoperatører bør tage hensyn til dette i deres planlægning. Da varmepumpen ikke blot skal opvarme, men også genoplade lagerenheden i dette tidsrum, er der behov for en højere ydelse. Denne tilføjelse kan beregnes ved hjælp af spærretidsfaktoren.

Blokadetidsfaktor = 24 timer / (24 timer - summen af blokadetider i løbet af dagen)

Eksempel på en beregning: Hvis elforsyningsvirksomheden afbryder strømforsyningen til varmepumpeopvarmning tre gange i to timer hver gang, skal ydelsen være en tredjedel højere 24 / (24 - 6) = 1,3.   


Antallet og varigheden af afbrydelser er reguleret ved lov. Der må højst foretages tre spærringer af to timers varighed pr. dag.

Sammenlignet med gasfyr, som har en effektivitet på ca. 90%, kan en varmepumpe være over 300% effektiv, ved at producere 3 kW varme fra 1 kW el.

Forskellige måder at påvirke en varmepumpes strømforbrug

En stor del af den energi, der er nødvendig i en husholdning, bruges til opvarmning af hjemmet og det varme brugsvand. Ved at udskifte deres forældede centralvarmekedel med en varmepumpe eller et hybridsystem kan boligejerne reducere deres energibehov med op til 30 procent. Hvis de ud over moderniseringen af deres varmesystem træffer yderligere foranstaltninger som f.eks. hydraulisk afbalancering eller udskiftning af termostaterne, kan de opnå endnu større succes. For at minimere energiforbruget bør radiatorerne imidlertid også tilpasses til varmesystemet. Et effektivt forbrug af varmepumper opnås bedst ved at kombinere dem med et panelvarmesystem.  

Kan jeg kun bruge en varmepumpe med gulvvarme?

Et gulvvarmesystem er et arealvarmesystem, der overfører varmen til rummet via strålevarme. På denne måde fordeles varmeenergien jævnt over store områder og afgiver først sin virkning, når den rammer faste legemer som f.eks. vægge eller mennesker. Takket være det store overfladeareal kan gulvvarme klare fremløbstemperaturer på omkring 35 grader Celsius.

Til sammenligning kræver en radiator temperaturer på op til 70 grader Celsius. Da effektiviteten af et varmepumpevarmesystem stiger yderligere, jo mindre forskellen mellem varmekilden og fremløbstemperaturen i varmesystemet bliver, er drift med gulvvarme ikke kun mulig, men også anbefalelsesværdig. Det skyldes, at det er i denne kombination, at varmepumpen opnår den størst mulige effektivitet. Varmepumper i dual mode-drift eller hybridvarmepumper anbefales til radiatorsystemer med højere temperaturer og til ældre bygninger. Du kan læse mere om dette i afsnittene om varmepumper og varmepumper i nybyggeri og ældre bygninger.

Dæk selv varmepumpens strømforbrug

Varmepumpens forbrug kan også dækkes billigt med solenergi fra dit eget tag. Solcelleanlæg producerer elektricitet fra frit tilgængelig solenergi. Lagerenheder sikrer, at denne energi også er til rådighed for dig, når solen ikke skinner. Forbruget af selvproduceret strøm giver således en større uafhængighed af elforsyningsvirksomhederne. For at kunne udnytte dette er det dog vigtigt med den korrekte udformning. Yderligere oplysninger findes i afsnittet om solcelleanlæg. Et eksempel på, hvor godt varmepumpe, fotovoltaik og lagerenhed supplerer hinanden og øger effektiviteten af hele systemet, vises i den følgende video: